Amazon Tool là một dự án tích hợp API Amazon Selling Partner (SP-API) và Line Chat API.