Dựa trên NodeJS + Express Framework. Sử dụng Cơ sở dữ liệu Socket.IO và Redis + MongoDB